Общи условия за ползване на сайта

Дата на последно изменение: 25.05.2022 г.

Настоящите общи условия уреждат отношенията между „Криейтив хардскейп“ ЕООД и лицата, посещаващи и/или ползващи уебсайта, находящи се на интернет адрес https://creativehardscape.eu/.

Консултации относно характеристиките на услугите, предлагани чрез уебсайта, както и относно условията за закупуване и възлагане, могат да се извършват чрез запитване по електронната поща до адрес info@creativehardscape.eu, чрез формата за изпращане на съобщения на страницата за контакт или на телефон +359 888 643 550. Информация по телефона можете да получите от понеделник до петък (с изключение на официалните празници) от 9:00 ч. до 19:00 ч.

 1. Определение за някои понятия

„Общи условия“ означава настоящите условия. Общите условия обвързват всички ползватели на сайта. С натискането (избора, „кликването“) на която и да било препратка („линк“), бутон или друг активен елемент, находящ се на уебсайта, с изключение на водещите към настоящата страница, Вие изрично се съгласявате с общите условия за ползването на уебсайта и се задължавате да ги спазвате.

„Дружество“, „Администратор“, „Търговец“, „Продавач“, „Изпълнител“ или „Ние“ означава „Криейтив хардскейп“ ЕООД, ЕИК: 205214711, седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Станционна“ № 1, ет. 3, ап. 8.

„Сайт“ или „Уебсайт“ означава уебсайта, находящ се на адрес https://creativehardscape.eu/.

„Ползвател“ означава всяко лице, посещаващо която и да било от страниците на сайта и/или ползващо неговите функционалности.

„Купувач“ и/или „Възложител“ означава всяко лице, извършващо покупка на или заявяващо услуга чрез сайта и/или въз основа на материалите, публикувани на сайта.

„Потребител“ означава всяко физическо лице, имащо качеството „потребител“ по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

„Лични данни“ означава понятието „лични данни“ по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. (Регламент (ЕС) 2016/679).

 1. Общи указания

Този уебсайт е собственост на и се администрира от „Криейтив хардскейп“ ЕООД, регистрирано по Търговския закон на Република България, ЕИК: 205214711, седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Станционна“ № 1, ет. 3, ап. 8.

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между „Криейтив хардскейп“ ЕООД (от една страна) и ползвателите на електронни страници в интернет и на услуги, намиращи се на и предлагани чрез уебсайта (от друга страна). Настоящите общи условия също така уреждат взаимоотношенията между горепосочените страни в случаите, когато ползвателите възлагат на търговеца изпълнението на услуги чрез сайта и/или въз основа на материалите, публикувани на сайта.

За ползване на сайта се смята всяко посещение или преглед на някоя от неговите страници, без значение дали ползвателят е извършил регистрация, поръчка, публикация или друга форма на комуникация със сайта. Настоящите общи условия са достъпни за ползвателя от всички страници на сайта и се считат за приети от ползвателя с факта на ползването на сайта. Освен с тези общи условия, ползването на определени страници и услуги на сайта може да обвързва ползвателя с допълнителни условия, изрично указани от търговеца преди да бъде осигурен достъп до тях.

При ползване на сайта ползвателят се задължава да спазва настоящите общи условия, както и всички други изисквания, въведени от действащото национално и международно законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите общи условия.

Предварителното запознаване с настоящите общи условия е задължително и за осъществяване на покупка или заявка чрез сайта и/или въз основа на материалите, публикувани на сайта. Използването на уебсайта, включително за извършване на покупки и заявки, означава, че сте се запознали с настоящите общи условия, приемате ги и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с настоящите общи условия, не ползвайте уебсайта.

Настоящите общи условия могат да бъдат променяни и актуализирани от администратора по всяко време и без специално уведомяване на ползвателите. Администраторът не носи отговорност, ако ползвателят не се е запознал с актуалния вариант на общите условия.

 1. Условия за използване на уебсайта

За да използва уебсайта, ползвателят трябва да разполага с достъп до интернет пряко или чрез други устройства, които осигуряват достъп до съдържание в интернет. Ползвателят следва да си осигури ползването на оборудване, осигуряващо достъп до интернет, включително (но не изчерпателно) модем, компютър, таблет или смартфон. Търговецът предоставя информацията, налична на уебсайта, но не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, свързани с работата на горепосоченото оборудване и препятстващи ползването на уебсайта.

Ползвателят разбира и се съгласява с обстоятелството, че търговецът не поема и не носи каквато и да било отговорност за наличността, навременността и актуалността на информацията на сайта, включително (но не изчерпателно) относно направени от ползвателя поръчки и заявки, наличност на продукти и услуги, характеристики и мнения относно продукти и услуги. Търговецът също така не поема и не носи каквато и да било отговорност за преки щети, пропуснати ползи или други претърпени от ползвателя или от трети лица вреди, които са настъпили в резултат на ползване на сайта или на невъзможност същият да бъде ползван, например поради технически проблеми, извършване на профилактика, решение на търговеца и/или на системния администратор и др.

За публикуване на мнение (отзив) за услуга е необходима регистрация. Публикуването на мнение се извършва от администратора след едностранна преценка относно уместността и основателността на съдържанието. Мненията се изписват на български език (на кирилица) и трябва да съдържат единствено обективните впечатления на автора за съответната услуга относно предимствата и недостатъците, установени в процеса на използването ѝ. Не се публикуват мнения, които не отговарят на горепосоченото съдържание, включително (но не изчерпателно) такива без връзка с услугата, изразяващи чужди впечатления, с информация за наличност или цена извън сайта, с рекламни послания, с послания, уронващи престижа на търговеца или на трети лица, с нецензурно, обидно, клеветническо, дискриминационно или нетолерантно съдържание, както и със съдържание, което е неуместно или застрашаващо законни права и интереси на търговеца или на трети лица. Публикуваните в сайта мнения включват единствено представеното от автора съдържание, без редакторска намеса и корекции, и изразяват единствено позицията на автора. Търговецът не носи отговорност за съдържанието на мненията, публикувани от ползвателите на сайта. С приемането на настоящите общи условия ползвателят изрично се съгласява, че търговецът може, във всеки момент и изцяло по собствена преценка, освободен от всякаква отговорност и без да е необходимо да се обосновава, да не публикува или да премахне което и да било предоставено мнение без значение от неговото съдържание.

Предоставените на сайта препратки („линкове“) към адреси в интернет, администрирани от трети лица, са публикувани единствено за удобство на ползвателите. При избор на такава препратка (съответно при посещение на адреса, към който тя води), ползвателят напуска страниците на сайта и се пренасочва към информация, която не е предоставена от търговеца. Настоящите общи условия не се прилагат за адреси извън сайта. Търговецът не контролира съдържанието, намиращо се на тези адреси, съответно не поема каквато и да било отговорност за техните съдържание, сигурност и/или поведение. Търговецът не налага и не препоръчва на своите ползватели други сайтове и/или информацията, публикувана на тях. Взаимодействието между ползвателя и сайта, включително осъществяването на покупки чрез сайта и/или въз основа на материалите, публикувани на сайта, не е поставено в зависимост от посещение на сайтове на трети лица. Използването на наличните на сайта препратки, както и всички рискове, свързани с това използване, са изцяло в отговорност на ползвателя.

 1. Регистрация на сайта и задължения на ползвателя при регистрация и при ползване на сайта без регистрация

Сайтът може да бъде разглеждан и чрез него могат да бъдат правени покупки и заявки без регистрация от страна на ползвателя. Когато ползвателят прави покупка или заявка чрез сайта без регистрация, предоставените в този случай данни се обработват във връзка с изпълнението на съответната поръчка, като могат да бъдат използвани от търговеца и с цел да предстaвя на възложителя свои услуги и/или да го (я) информира за предстоящи дейности и мероприятия във връзка с дейността си. Тези действия на търговеца се извършват в съответствие с приетата от него и публикувана на сайта политика за сигурност на личните данни на физически лица.

Определени части от съдържанието на сайта и определени услуги и/или функционалности, предоставяни чрез него, могат да изискват от ползвателя валидна регистрация за създаване на профил. Регистрацията е безплатна и изцяло доброволна. Регистрация се извършва единствено от лица, навършили 18 години, чрез попълване на регистрационен формуляр. Със създаването на профил ползвателят декларира, че е на възраст над 18 години.

Извършването на регистрация е свързано с предоставяне на лични данни на ползвателя, например информация относно имена, адрес на електронна поща и др. С един адрес на електронна поща може да бъде направена регистрация само на един профил.

Ползвателят се задължава да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си съгласно изискванията на формуляра за регистрация. При наличието на основателни съмнения или при констатиране, че предоставената информация е невярна, неточна или непълна, администраторът има правото (1) временно да спре или (2) да прекрати действието на профила на ползвателя, (3) да забрани частично или изцяло ползването на сайта и (4) да заличи профила на ползвателя. Същите действия могат да бъдат предприети и спрямо ползватели, нарушаващи настоящите общи условия, както и спрямо ползватели, чието поведение бъде квалифицирано от търговеца като некоректно или застрашаващо сигурността на сайта.

Начинът, по който администраторът обработва личните данни, предоставени от ползвателя, се ръководи от политиката за сигурност на личните данни на физически лица. С приемането на настоящите общи условия ползвателят изрично се съгласява неговите (нейните) лични данни, въведени, съхранени или по друг начин подадени към системата на сайта, да бъдат обработвани от администратора съгласно горепосочената политика.

Чрез извършването на регистрация ползвателят се счита за информиран, че администраторът има право да изпраща съобщения и електронна поща както във връзка с изявените от  ползвателя очаквания и цели, така и за целите на директния маркетинг и рекламата на услуги. Същевременно на всеки ползвател се дава възможност, в случай на получаване на съобщение или електронна поща за целите на директния маркетинг, да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения. Всеки подобен отказ ще бъде уважен незабавно.

Ползването на профила и достъпа до определени части от сайта може да изискват въвеждането на потребителско име и парола, които се въвеждат от ползвателя по време на регистрацията. Ползвателят е отговорен за запазването на своята парола и друга конфиденциална информация в тайна, както и за всички действия в сайта (без значение дали са извършени лично от него или от трети лица), извършени след регистрация с неговите потребителско име и парола. Администраторът на сайта не отговаря за каквито и да било загуби или вреди, произтичащи от недобросъвестно ползване на чужда парола и/или потребителско име в сайта. Ползвателят се съгласява да уведоми незабавно администратора в случай, че констатира неоторизирано ползване на неговите потребителско име и/или парола или на друго нарушение на сигурността на сайта.

Администраторът има право да спре, блокира или прекрати ползването на сайта от страна на ползвателя по всяко време и без предизвестие. В случай на спиране, блокиране или прекратяване, ползвателят няма да има възможност да посещава определени страници на сайта и да ползва определени материали от него. Въпреки това ограниченията, свързани с правата над материалите, получени чрез или свалени от сайта, както и освобождаването от отговорност на администратора във връзка с тези материали, остават в сила.

 1. Авторски права и ограничения, свързани с тях

Сайтът и всички материали, публикувани на него, представляват интелектуална собственост на администратора или на трети лица, дали съгласието си техни материали да бъдат публикувани от администратора. В този смисъл сайтът и материалите, публикувани на него, са обект на авторско право, защитено от съответните български и международни нормативни актове.

Администраторът дава право на ползвателите да ползват информацията и услугите, предоставяни чрез сайта, при условие, че не се нарушават авторски права, без значение дали принадлежат на „Криейтив хардскейп“ ЕООД или на трети лица. По-конкретно (но не изчерпателно), не се разрешава наличните на сайта материали, включително (но не изчерпателно) снимки, илюстрации, запазени марки, текст, аудио и видео съдържание, да бъдат променяни, копирани, прехвърляни, превеждани или разпространявани по какъвто и да било начин и чрез какъвто и да било способ (включително чрез електронна кореспонденция или друг електронен метод), за каквато и да било публична или търговска цел. Не се разрешава и неоторизираното ползване на наличните на сайта материали в други сайтове.

Въпреки горното, ползвателят може да запише и/или отпечата единично копие на отделни страници от сайта за свои лични, нетърговски цели, при условие че запази всички текстове и маркировки, засягащи правата на авторите.

Чрез публикуването или изпращането на материали към сайта (включително, но не изчерпателно коментари, публикации, снимки и видеоматериали), ползвателят декларира, че:

 1. публикуваните материали са негова собственост или че публикацията им се извършва с изричното съгласие на техните автори или собственици, както и че не се нарушават авторски и сродни на тях права, права върху търговски марки и/или други права върху интелектуална собственост;
 2. е на възраст над 18 години.

Чрез публикацията или изпращането на материали ползвателят гарантира на администратора и на лицата, упълномощени от него, правото да ползват тези материали безплатно, винаги и без териториални ограничения. Това включва ползването, копирането, възпроизвеждането, публикуването, продаването, създаването на преработки и използването с търговска цел (включително чрез електронна кореспонденция или друг електронен метод) на тези материали, изцяло или отчасти, по всякакъв начин и чрез всякакви способи. Във връзка с упражняването на тези права ползвателят гарантира на администратора и на лицата, упълномощени от него, правото ползвателят да бъде назоваван и идентифициран като автор на съответните материали чрез своите имена, електронен адрес или псевдоним в интернет по начин, какъвто администраторът намери за подходящ. Ползвателят се съгласява, че администраторът има право, но не е задължен, да използва, представя или разпространява неговите гореспоменати материали, както и че администраторът може да реши да прекрати ползването или представянето на такива материали по всяко време, по свое усмотрение и без предизвестие.

Ползвателят има право да публикува препратка (линк) към сайта на собствената си презентация в интернет, но не и по начин, който да заявява или внушава взаимоотношения на спонсорство или патронаж. Въпреки това ползвателят няма право, без да получи предварително изричното писмено одобрение на администратора, да откроява материали от сайта на собствените си страници в интернет, да ги поставя в бутони, илюстрации или други активни изображения и да ги прави част от други страници в интернет.

При възлагане на услуга, представляваща или включваща обект на авторски и/или патентни права, търговецът не предоставя каквито и да било допълнителни права и/или лицензи за ползване и разпространение.

 1. Представяне на услуги на сайта

Представените на сайта услуги са разделени по групи и подгрупи. В страницата на всяка отделна услуга, представена на сайта, са посочени цената и основните характеристики, както и допълнителна информация. В случай, че цената на услугата е свързана с определени параметри и условия, които предстои да бъдат уточнени с ползвателя, цената на услугата е по договаряне.

Целта на този тип представяне е да се подпомогне ползвателят да направи информиран избор при покупката или възлагането на търсената от него услуга. Търговецът не носи отговорност за неточности в описанието на услугата, които не касаят основните нейни характеристики, и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

Публикуваните на сайта снимки са примерни и с илюстративен характер. Възможни са разминавания между снимките и действителния вид и параметри на услугите. В случай, че снимката включва декорация и/или други обекти с илюстративен характер, те не са включени в цената.

Търговецът си запазва правото да публикува наименования, модели, номенклатури и друга информация за услуги на език, различен от български, когато (1) съществува опасност при превод да се изгуби съществена информация относно характеристиките на услугата, (2) няма общоприета еднозначна терминология на български език или (3) самата услуга е носител на информация на чужд език.

Всички посочени на сайта цени са в български лева с включен данък добавена стойност (ДДС), когато такъв е приложим. В цените са включени и всички други приложими данъци и такси, освен цената за обработка и/или доставка, която е посочена отделно в случай, че е приложима. В случаите, когато услугата има няколко разновидности, на нейната страница са посочени цени за всяка от тези разновидности. Посочените на сайта цени са валидни от момента на тяхното публикуване и/или изменение.

Цените по потвърдени от търговеца онлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. При извършването на поръчка от сайта купувачът или възложителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта в момента на потвърждаване на поръчката, независимо от това дали цената в следващ момент е по-ниска или по-висока от нея.

Търговецът има право по всяко време и без предизвестие към ползвателите и към трети лица да прави промени в цените на услугите, публикувани на сайта. При същите условия търговецът има право да прави промени и в останалата информация, касаеща услугите.

Цялата информация за услугите, представена на сайта, включително (но не изчерпателно) цени, наличности, описание и местонахождение, е валидна единствено и само към момента на нейното представяне на сайта. Търговецът има правото по всяко време да променя тази информация без предварително или последващо известяване на ползвателите. Във всички случаи промените имат действие занапред и не засягат поръчки, потвърдени от търговеца преди извършването им. Отговорност на ползвателя е да следи дали общите условия за ползване на сайта и/или представената информация за услугите са променени спрямо последното посещение на сайта и/или спрямо последната направена поръчка.

Възможно е някои от публикуваните на сайта услуги да не са актуални и/или да са излезли от търговския оборот, като администраторът не поема отговорност да ги актуализира. Възможно е информация, публикувана са сайта, да се отнася до услуги, които не се предлагат или не са достъпни в момента.

Освен на сайта, търговецът може да представя услуги и чрез други електронни платформи, например чрез реклами в други уебсайтове и чрез социалните мрежи. Представяне на услуги извън сайта може да бъде извършено чрез автоматизирана система за трансфер на данни от сайта и чрез отделни публикации. Във всички случаи на представяне на услуги извън сайта, ползвателят – след избор („клик“) на публикация или позиция от каталог – бива пренасочен към страницата на сайта, върху която се съдържа подробната информация за съответната услуга. Действията, свързани с реализацията на покупко-продажбата, се извършват на и чрез сайта. В случай, че определени действия (например изпращане на допълнителна информация или потвърждение на поръчката) се извършват извън сайта (например по телефона или чрез електронната поща), към съответната покупко-продажба или възлагане се прилагат настоящите общи условия, с които купувачът или възложителят във всички случаи се съгласява предварително. Покупко-продажбата или изработката се осъществяват въз основа на избора на ползвателя, направен на сайта и с оглед представената на сайта информация за услугата, а не с оглед представянето на услугата извън сайта.

 1. Заявяване и възлагане на услуги, представени на сайта

Ползвателят има право да заяви услуги чрез сайта и/или въз основа на материалите, публикувани на сайта. Заявки могат да правят само ползватели, които (1) са приели общите условия и (2) са навършили 18 години. При извършването на заявка ползвателят има право да посочи съответните услуги и тяхното количество. Ползвателят също така може да избере начина на плащане, както и начина за изпълнение или изработка според предложените на сайта варианти.

При извършването на поръчка чрез сайта ползвателят (купувач или възложител) влиза в договорни отношения с търговеца, касаещи конкретната покупко-продажба или договор за изработка. Тези договорни отношения са регулирани от действащото законодателство и от настоящите общи условия. Договорът за продажба или за изработка от разстояние между търговеца и купувача или възложителя се счита за сключен след потвърждаване на дадената заявка от страна на търговеца.

Търговецът потвърждава извършената от ползвателя (купувач или възложител) поръчка (1) чрез телефонно обаждане от купувача или възложителя до търговеца, след като купувачът или възложителят се е запознал с презентацията на съответната услуга или (2) чрез телефонно обаждане от търговеца до посочения от ползвателя (купувач или възложител) телефонен номер за връзка и/или (3) чрез изпращане на писмо по електронната поща, посочена от купувача или възложителя. Всеки от тези способи се приемат за валидно потвърждение на дадената поръчка или заявка.

При допуснати технически грешки при публикуването или обновяването на информация на сайта, както и при изчерпани наличности или невъзможност за изпълнение на услугата (например запълнени места за предстоящо тематично обучение), търговецът има право да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обещетение на ползвателя от какъвто и да било вид и в какъвто и да било размер. В тези случаи ползвателят изрично се съгласява, че единственото задължение на търговеца е да възстанови изцяло сумите, заплатени или депозирани от ползвателя, ако има такива.

 1. Плащане и фактуриране на заявени услуги

Заявена от сайта услуга може да бъде заплатена от купувача или възложителя на търговеца единствено чрез плащане по банков път. Плащанията се извършват единствено в български лева.

С приемането на настоящите общи условия купувачът или възложителят изрично и безусловно се съгласява и задължава във всички случаи да заплаща на търговеца авансово и в пълен размер продажната цена на всяка поръчана услуга.

При плащане по банков път, купувачът или възложителят чрез банков трансфер заплаща на търговеца цялата сума по поръчката. При плащане по банков път е възможно на платеца да бъдат начислени банкови такси и/или комисионни. Във всички случаи такива такси и комисионни са за сметка на платеца. При плащане по банков път търговецът следва да получи по своята банкова сметка сума, равна на сумата по направената поръчка и/или по издадената фактура. Поръчаните услуги се предоставят след като сумата от плащането по банков път бъде получена по сметката на търговеца.

За извършените плащания търговецът издава съответната нормативно изискуема документация, включително данъчна фактура. В случай, че купувачът или възложителят изисква издаването на фактура, той следва да го заяви в хода на процедурата по поръчка чрез сайта, както и да попълни съответните данни.

 1. Предоставяне на заявените услуги

Заявените чрез сайта услуги се предоставят съгласно информацията и условията, налични на сайта и/или изпратени от търговеца на купувача или възложителя. В общия случай търговецът първоначално обявява информацията и условията за предоставяне на услуга на сайта съгласно условията по т. 6 по-горе, както и в социалните мрежи. Когато услугата представлява или включва тематично обучение, информацията и условията по предходното изречение съдържат инструкции за безопасност, информирано съгласие, освобождаване от отговорност, отговорност за нанесени вреди, информация за възможността за отказ от потребителски договор, сключен от разстояние и други документи, с които купувачът или възложителят следва да се запознае преди да заплати услугата и/или следва изрично да приеме преди изпълнение на услугата.

В случай, че изпълнението на определена услуга зависи от действия на купувача или възложителя на услугата и/или от документация, предоставяна от или чрез него (нея), отговорността за такива действия и документация се носи изцяло от купувача или възложителя на услугата.

Търговецът не носи отговорност пред купувача или възложителя в случай, че услугата не може да се осъществи поради изчерпване на възможността за изпълнение на услугата, например в случай на запълване на предварително обявен брой участници в обучение или при запълване на капацитет за извършване на дадена услуга.

 1. Отказ на потребител от договор, сключен от разстояние

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП. Съгласно закона, този отказ може да бъде направен в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора при договор за услуги.

Възможността за отказ от договор, сключен от разстояние, е приложима единствено за физически лица – потребители по смисъла на ЗЗП.

За да упражни правото си на отказ, потребителят следва да уведоми търговеца писмено (по електронната поща, чрез пощенска или куриерска услуга) в рамките на горепосочения 14-дневен срок. Уведомлението следва да съдържа (1) данните на търговеца (посочени са в началото на настоящите общи условия и в стандартния формуляр по-долу) и данните на потребителя (имена, пощенски адрес, адрес на електронна поща, телефон за контакт), (2) точно посочване на услугата, за която се отнася отказът, както и изрично изявление, че потребителят се отказва от договора относно тази стока или услуга, (3) датата на поръчка и датата на получаване на услугата от потребителя, (4) датата на подаване на уведомлението и (5) подпис на потребителя, когато уведомлението се изпраща на хартиен носител. Уведомлението следва да съдържа и информация относно банковата сметка на потребителя, към която търговецът може да направи възстановяване на заплатени суми.

Търговецът възстановява стойността на услугата в срок до 14 дни от получаване на уведомлението от потребителя. Търговецът възстановява заплатени от потребители суми единствено по банков път, поради което потребителят (лицето, чиито данни са посочени на издадената от търговеца фактура) следва да посочи своя собствена банкова сметка. С приемането на настоящите общи условия потребителят изразява изричното си съгласие по чл. 54, ал. 2 от ЗЗП платежното средство, чрез което търговецът да му възстанови заплатени от него суми при отказ от договор от разстояние, да бъде банков превод.

Потребителите могат да се запознаят с информацията съгласно чл. 47, ал. 1, т. 8 – 10 от ЗЗП на тази препратка чрез стандартните указания за упражняване на правото на отказ съгласно приложение № 7 от ЗЗП.

За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 от ЗЗП по-долу:

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До: „Криейтив хардскейп“ ЕООД, ЕИК: 205214711, седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Станционна“ № 1, ет. 3, ап. 8; телефон за контакт: +359 888 643 550; +359 885 838 305; адрес на електронна поща: info@creativehardscape.eu

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

––––––––––––––––––

* Ненужното се зачертава.

 1. Законова и търговска гаранция, рекламация и гаранционно обслужване на заявените услуги, алтернативно решаване на спорове с потребители

В случаите, когато заявени чрез сайта услуги имат гаранционен срок и този срок не е нормативно установен, той се уговаря между изпълнителя и възложителя след уточняване на параметрите на услугата. Уговорката по предходното изречение се прави писмено между страните чрез електронна или обикновена кореспонденция.

Представянето на валиден документ за заплащането на услугата е задължително условие за предявяването на рекламация в гаранционен срок.

Наличието на търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция. Адресът на търговеца за предявяване на рекламации е: гр. Габрово, ул. „Станционна“ № 1, ет. 3, ап. 8. Потребителите могат да получат информация във връзка с предявяването на рекламации и на телефон +359 888 643 550, както и чрез формата за изпращане на съобщения, налична на страницата за контакт.

Жалби на потребители по смисъла на чл. 47, ал. 1, т. 4 ЗЗП могат да бъдат изпращани до адреса на управление или до адреса на електронна поща на търговеца, посочени в т. 2 по-горе.

С приемането на настоящите общи условия купувачът или възложителят потвърждава, че е наясно с обстоятелството, че предоставянето на гаранции и на гаранционно обслужване на предлаганите от търговеца услуги могат да са свързани и със задължения на трети лица, например подизпълнители.

Гаранцията губи валидност в следните случаи: (1) при загубен документ за продажба или загубена гаранционна карта и (2) при опит за ремонт от неоторизирано лице.

С приемането на настоящите общи условия потребителят изрично се съгласява, че търговецът няма задължение да организира и извършва извънгаранционно обслужване на предоставените чрез сайта услуги.

Информация, предоставяна на потребителите съгласно чл. 181н, ал. 1 ЗЗП: Орган за алтернативно решаване на спорове (АРС) по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите, чийто уебсайт се намира на адрес: www.kzp.bg.

Информация, предоставяна на потребителите съгласно чл. 181н, ал. 4 ЗЗП: При възникване на спор, свързан с онлайн продажба, можете да ползвате и платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС) на Европейската комисия, чийто уебсайт се намира на този адрес:

www.ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

 1. Други

Администраторът има право да променя технологията и дизайна на сайта без предварително или последващо известяване на ползвателите.

Сайтът се управлява от администратора от офиса му в гр. Габрово, Република България и съгласно законодателството на Република България. Администраторът не гарантира и не декларира, че материалите, публикувани на сайта, както и услугите, предлагани чрез него, са подходящи и законосъобразни извън територията на Република България. Не се разрешава достъпът до сайта от държави и територии, където такива услуги са незаконосъобразни.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилага приложимото и действащо законодателство на Република България и на Европейския съюз. Всички спорове във връзка с тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия, както и във връзка с тълкуването и изпълнението на договорите от разстояние на поръчани услуги чрез сайта и/или въз основа на материалите, публикувани на сайта, ще бъдат решавани с преговори между страните с цел постигане на споразумение. В случай, че между страните не може да бъде постигнато споразумение, спорът ще бъде отнасян за разрешаване до компетентния да го разгледа съд.